Khách truy cập: 1.629.136

Viconship

hát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

 

V/v:  Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Container Việt Nam

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần container Việt Nam họp ngày 28/7/2009 đã quyết định xin ý kiến của Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 4:1. Nay Hội đồng quản trị Công ty xin gửi phương án phát hành cổ phiếu thưởng và xin ý kiến biểu quyết thông qua quyết định về các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng.

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG

                I. Mục đích phát hành:

                Tăng vốn số cổ phần đang lưu hành nhằm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu VSC. Việc phát hành cổ phiếu thưởng này không làm ảnh hưởng đến chỉ số hiệu quả như tỉ suất lợi nhuận/ doanh thu, tỉ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu (ROE), tỉ suất lợi nhuận / tổng tài sản ( ROA)

                II. Thông tin phát hành

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.406.157 cổ phiếu.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

- Tổng mệnh giá phát hành: 24.061.570.000 đồng.

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Cổ phiếu quỹ ( nếu có ) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

- Tỉ lệ phát hành: 4:1 ( cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu: quỹ đầu tư phát triển.

- Nguyên tắc phân phối: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 4:1 ( mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới ). Số lượng cổ phần phát hành để thưởng được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ dưới 1 đơn vị bỏ.

B- ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CHỨNG KHOÁN.

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ( HOSE ) sau khi kết thúc việc phát hành.

Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý IV năm 2009 và quý I năm 2010.

C- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng sau khi việc phát hành cổ phiếu thưởng được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật ( dự kiến trong quý 4/2009 )

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đối với số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Sở kế hoạch đầu tư Hải Phòng và sửa đổi vốn điều lệ trong bản điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các quý vị cổ đông cho ý kiến về phương án nêu trên vào “phiếu biểu quyết ” ( được gửi kèm theo ) và gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 10/10/2009 Nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được “Phiếu biểu quyết” thì được xem như là Cổ đông đã nhất trí với nội dung đề nghị trong phiếu biểu quyết.

     Phiếu biểu quyết xin gửi về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Container Việt Nam

Số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Tel: 031 3836.705.                                             Fax:0313.836104