Khách truy cập: 1.630.117

Viconship

Hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2008

 

Công ty CP Container Việt Nam (Mã CK: VSC) thông báo về việc hoàn thành kế hoạch năm 2008 như sau:

Đến hết tháng 11/2008,doanh thu của toàn Công ty đạt 280 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt  96 tỷ đồng ( Vượt 7,6 % về doanh thu và 18 % lợi nhuận so với kế hoạch năm 2008). So với cùng kỳ năm 2007,tăng trưởng của Công ty đạt 29% về doanh thu và 41% về lợi nhuận.