Khách truy cập: 1.630.171

Viconship

Kết quả kinh doanh ước tính 6 tháng đầu năm 2009

Ngày 13/07/2009, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Mã chứng khoán: VSC) đã gửi Công văn tới Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo Kết quả kinh doanh ước tính 6 tháng đầu năm 2009 của Công ty:

 

 

Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2008 Ước tính 6 tháng đầu năm 2009 So sánh (%)
Cùng kỳ năm trước Kế hoạch cả năm 2009
Doanh Thu 150.132.966.927 204.650.000.000 136,31% 68,22%
Lợi Nhuận 49.826.225.729 75.990.000.000 152,51% 101,32%