Khách truy cập: 1.630.133

Viconship

Kết quả kinh doanh ước tính 9 tháng đầu năm 2009

Ngày 28/09/2009, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Mã chứng khoán: VSC) đã gửi Công văn tới Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009 của Công ty:

 

Chỉ tiêu

9 tháng đầu năm 2008

Ước tính 9 tháng đầu năm 2009

So sánh (%)

Doanh thu

232.604.723.540

333.000.000.000

143,16%

Lợi nhuận trước thuế

78.969.607.460

116.000.000.000

146,89%

 

Như vậy:

-  So với kế hoạch cả năm 2009 được đại hội cổ đông thường niên ngày 06/03/2009 thông qua (75 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế ước tính 9 tháng đầu năm 2009 đạt 154,67%.

- So với kế hoạch cả năm 2009 được điều chỉnh ở Nghị quyết HĐQT ngày 28/07/2009 (115 t ỷ đồng), lợi nhuận trước thuế ước tính 9 tháng đầu năm 2009 đạt 100,87%.