Khách truy cập: 1.975.502

Viconship

Ngày đăng ký cuối cùng cho việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng phát hành Cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu)

 

Kính gửi:    - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP HCM

                     - Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

 

Tổ chức phát hành:   Công ty cổ phần Container Việt Nam

Tên giao dịch:  Viet Nam container shipping Joint –Stock Company

Trụ sở chính:   11 Võ Thị Sáu, Phường Máy tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại:       031.3836705

Fax:                 031.3836104

 

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP HCM, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

-Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần container Việt Nam

-Mã chứng khoán:                VSC

-Loại chứng khoán:                 Cổ phiếu phổ thông

-Mệnh giá:                               10.000 đồng

-Ngày đăng ký cuối cùng:     26/11/2009

Đồng thời đề nghị Trung Tâm Lưu Ký Việt Nam - Chi nhánh TP HCM lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Phát hành Cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể :

            - Tỷ lệ thực hiện: 4:1 ( Cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 1 cổ phiếu thưởng), Cổ phiếu thưởng phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh(nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bỏ.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 689 cổ phiếu sẽ được nhận Cổ phiếu thưởng như sau: 689: 4 = 172,25 Cổ phiếu; Theo nguyên tắc xử lý Cổ phiếu nêu trên, Cổ đông A được nhận 172 Cổ phiếu thưởng. Phần lẻ dưới 1 đơn vị (0,25 ) sẽ bỏ.

        - Quyền nhận Cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng.

        -Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

        -Thời gian dự kiến giao dịch: 15/1/2010

       - Thủ tục và địa điểm thực hiện:

* Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty CP container Việt Nam từ ngày 2/12/2009 (Vui lòng xuất trình chứng minh thư nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGD/TTLKCK

- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 Nguyễn Việt Hoà

(Đã ký)