Khách truy cập: 2.170.363

Viconship

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008

Ngày 29/3/2008, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC) đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008 với tổng số cổ đông tham dự là 128 cổ đông, đại diện cho 5.621.236 cổ phiếu, chiếm 70,29% trên tổng số 7.997.334 cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại Hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:
 

1. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của HĐQT và phương án phân phối lợi nhuận năm 2007.
aKết quả kinh doanh năm 2007 của Viconship
                                    Kế hoạch năm 2007         Thực hiện  2007           TH/KH(%)

- Tổng doanh thu:           185.000.000.000 đ           234.707.493.707           126

- Lợi nhuận trước thuế   53.500.000.000                73.766.648.576             137

- Lợi nhuận sau thuế      47.500.000.000                65.067.798.329             137


b, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:                             65.067.798.329 đ.

- Thuế TNDN được miễn giảm :                                         946.646.362 đ.

( sẽ bổ sung quỹ đầu tư phát triển )

- Lợi nhuận còn lại (53.121.151.967 đ) phân phối như sau:   

- Lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ( 10 % ):                          5.312.115.196 đ

- Quỹ dự phòng tàI chính:                                                 1.651.701.277 đ

- Trả cổ tức bằng CP (theo DSách chốt ngày 16/5/07):        7.305.170.000 đ

- Chi trả cổ tức bằng tiền ( DS chốt ngày 3/8/2007):            8.037.334.000 đ

- Dự kiến trả cổ tức đợt 3 năm 2007 bằng cổ phiếu:           15.874.668.000 đ

              (tỷ lệ 20%, theo nội dung 2 dưới đây)

- Thưởng HĐQT, ban KS:                                                 350.000.000 đ

- Quỹ đầu tư phát triển:                                                    14.590.163.494 đ

        Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là100%.


2. Chia cổ tức đợt 3 năm 2007 bằng CP và tăng vốn điều lệ tương ứng

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20 % vốn điều lệ ( tức 10 cổ phiếu hiện hữu tại ngày chốt danh sách sẽ được chia 2 cổ phiếu ).Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần cổ phiếu lẻ dưới 1 sẽ được trả bằng tiền tính theo mệnh giá cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.587.466 cổ phiếu;

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2007.

- Thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại sở GDCK Tp.HCM :Sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN.

       Tỷ lệ  biểu quyết nhất trí: 100%.


3.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và cổ tức năm 2008

a, Các chỉ tiêu tài chính năm 2008:

- Doanh thu:  260 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế :  81 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN(dự kiến): 70 tỷ đồng


b, Cổ tức năm 2008:   20% Vốn điều lệ.

        Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%.


4. Dự án đầu tư tàu chở Container:

- Dự án đầu tư 1 tàu chở container sức chở 617 teu đã được các Cổ đông thông qua (bằng việc xin ý kiến bằng văn bản) ngày 28/9/2007 nhưng chưa thực hiện được do giá tàu trên thị trường biến động tăng liên tục .Nay Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tiếp tục  triển khai phương án mua tàu chở container :

- Tàu chở container sức chở: 400- 700 teu dưới 15 tuổi

- Giá mua theo giá thị trường.

- Nguồn vốn đầu tư:  + Vốn tự có

                              + Vốn vay thương mại .

          Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 99,65%.


5. Góp vốn vào Tập đoàn phát triển Hải Phòng đầu tư tại Lạch Huyện, Cát Hải, Hải Phòng với tỷ lệ vốn góp 18% ( tương đương 36 tỷ đồng).

        Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%


6. Thông qua bản điều lệ sửa đổi:

Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam được sửa đổi theo nội dung  Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết được ban hành theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính  số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007.

         Tỷ lệ biểu quyết : 100%.


7. Thông qua mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2008 là 0,7% lợi nhuận sau thuế.

         Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%.


8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam, trên cơ sở quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

         Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2008.