Khách truy cập: 1.589.514

Viconship

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng và mua tàu container

GHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

----------------------

 

-          Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Container Việt Nam;

-          Căn cứ Biên bản Họp HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2009 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
 

QUYẾT NGHỊ


 

1- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 như sau:

            - Doanh thu:                          203.345.048.397 đồng

            - Lợi nhuận trước thuế:         75.987.464.009 đồng

            - Hoàn thành 101,32% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2009 do Đại hội cổ đông thông qua.

2- Nhất trí thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

            - Tỷ lệ:    4 : 1 (tức 4 cổ phiếu sẽ được thưởng 1 cổ phiếu)

            - Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty

            - Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục pháp lý để phát hành.

3- Phê duyệt giá mua tàu container ACX KOHUTO trọng tải 5.946 DWT với giá 2,8 triệu USD, đồng thời tìm mua thêm 01 tàu container có các thông số kỹ thuật cơ bản tương tự tàu ACX KOHUTO với giá khoảng 3 triệu USD.

4- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năn 2009 như sau:

            - Doanh thu: từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng  

            - Lợi nhuận trước thuế: từ 75 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng.