Khách truy cập: 1.862.158

Viconship

Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

 

Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2007 của Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã CK: VSC) như sau:
 

Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng: 1.587.294 cổ phiếu (Một triệu năm trăm tám mươi bảy ngàn hai trăm chín mươi bốn cổ phiếu). Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2007 theo thông báo số 458/TB-SGDHCM ngày 22/05/2008 với tỷ lệ 20%.

Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết: 15.872.940.000đồng (Mười lăm tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 08/07/2008

Ngày chính thức giao dịch: 18/07/2008