Khách truy cập: 2.170.291

Viconship

Thông báo mua lại cổ phiếu VSC làm cổ phiếu quỹ

 

Công ty Cổ phần Container Việt Nam đăng ký mua lại cổ phiếu VSC làm cổ phiếu quỹ như sau:
 

  • Mã Chứng khoán:  VSC
  • Mục đích:  Mua lại làm cổ phiếu quỹ
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:  100.000 cổ phiếu
  • Nguồn vốn để mua lại:  Nguồn Thặng dư vốn cổ phần
  • Phương thức giao dịch:  Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch:  60 ngày kể từ ngày 12/02/2008
  • Tên Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch:  Công ty Chứng khoán ACB (ACBS)