Khách truy cập: 1.630.146

Viconship

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Công ty CP Container Việt Nam (Mã CK:VSC) thông báo về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

  1. Địa điểm: Hội trường tầng 1 - khách sạn Habourview - số 4 Trần Phú - Hải Phòng

   
  2. Thời gian: 8h00, ngày 06 tháng 3 năm 2009

   
  3. Nội dung:

  - Báo cáo của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008.

  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2009.

  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và một số nội dung khác.
   

  4. Điều kiện dự họp:

  - Cổ đông sở hữu cổ phiếu VSC có tên trong danh sách cổ đông ngày12/02/2009.

  - Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu giấy uỷ quyền được gửi kèm)
   

  5. Các vấn đề khác:

  - Xin tham khảo tài liệu Đại hội trên trang Web của Công ty (từ ngày 27/02/2009): www.viconship.com

  - Để Đại Hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 20/02/2009 đến trước 16h30’ ngày 02/03/2009 qua điện thoại 031.3836705 (gặp Cô Mai).

   
  6. Quý vị đến dự Đại Hội hoặc được uỷ quyền tham dự Đại Hội xin vui lòng lưu ý:

  - Có mặt lúc 7h30’ ngày 06/03/2009 để làm thủ tục và nhận tài liệu

  - Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu.

  - Xuất trình giấy uỷ quyền trong trường hợp dự họp thay cho Cổ đông.