Khách truy cập: 1.630.072

Viconship

VSC: Thông báo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Theo số liệu tổng hợp từ các đơn vị thành viên, tính đến nay Viconship (VSC) đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 mà Đại hội Đồng cổ đông giao; Ước tính doanh thu vượt khoảng 5%, Lợi nhuận trước thuế vượt trên 10% so với kế hoạch.