Khách truy cập: 1.589.583

Viconship

Tăng tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2008

Công ty CP Container Việt Nam (Mã CK: VSC) thông báo về việc tăng tỷ lệ t ạm ứng cổ tức năm 2008.

Theo kết quả tại biên bản kiểm phiếu ngày 08/12/2008 bằng việc xin ý kiến cổ bằng văn bản, Hội đồng quản trị Công ty quyết định tăng tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền lên 50% vốn điều lệ của Công ty.