Khách truy cập: 1.975.444

Viconship

VSC: Phát hành thêm cổ phiếu

 

Tổ chức niêm yết:                   Công ty cổ phần Container Việt Nam

Loại chứng khoán:                  Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán:                    VSC

Mệnh giá:                                10.000 đồng

Số lượng:                                2.405.923 cổ phiếu

Ngày niêm yết có hiệu lực:     31/12/2009

Ngày chính thức giao dịch:     15/1/2010

 

Đây là số cổ phiếu phát hành để thưởng cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 672/TB-SGDHCM ngày 16/11/20009.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 24.059.230.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ không trăm năm muơi chín triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).