Khách truy cập: 2.794.030
Khách Online: 21

Viconship

CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 19/06/2020 của Công ty CP Container Việt Nam

CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 19/06/2020 của Công ty CP Container Việt Nam như sau:

- Bấm vào để xem Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Bấm vào để xem  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.