Khách truy cập: 2.324.792

Viconship

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. 

 

1. Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 3 năm 2010

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Khách sạn Habourview – Số 4 Trần Phú – Ngô Quyền – Hải Phòng

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Bầu hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014

- Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện dự họp:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC) có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 25/02/2010.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác đại diện tham dự ĐHCĐ (theo mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm). Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Các vấn đề khác:

- Xin tham khảo tài liệu đại hội trên trang Web của công ty (từ ngày 18/3/2010): www.viconship.com

- Để đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi các ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội bằng văn bản và xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội từ 10/3/2010 đến trước 16h30’ ngày 22/3/2010 qua điện thoại 031.3836705 (Gặp cô Mai)

6. Quý vị đến dự Đại Hội hoặc được uỷ quyền tham dự Đại Hội xin vui lòng lưu ý:

- Có mặt lúc 7h30’ ngày 25/03/2010 để làm thủ tục và nhận tài liệu

- Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền trong trường hợp dự họp thay cho Cổ đông.

(Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)

 

                                                                       

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Việt Hoà

(đã ký)