Khách truy cập: 2.794.070
Khách Online: 18

Viconship

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VSC như sau:

 1/ Thông báo mời họp bằng tiếng Việt.

 2/ Thông báo mời họp bằng tiếng Anh.

 3/ Giấy ủy quyền bằng tiếng Việt.

 4/ Giấy ủy quyền bằng tiếng Việt – tiếng Anh.

 5/ Thông báo đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2020  -2025.

 6/ Các mẫu đề cử, ứng cử:

 + Mẫu 1 cổ đông đề cử Hội đồng quản trị.

 + Mẫu 2 nhóm cổ đông đề cử Hội đồng quản trị.

 + Mẫu 3 cổ đông ứng cử Hội đồng quản trị.

 + Mẫu 4 cổ đông đề cử Ban kiểm soát.

 + Mẫu 5 nhóm cổ đông đề cử Ban kiểm soát.

 + Mẫu 6 cổ đông ứng cử Ban kiểm soát.

 + Mẫu 7 thẻ biểu quyết trực tiếp.

 + Mẫu 8 mẫu phiếu biểu quyết nội dung.

 7. Chương trình ĐHCĐ VSC 2020.

 8. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ VSC 2020.

 9. Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2020 -2025.

10.Báo cáo HĐQT, báo cáo KQKD năm 2019 kế hoạch năm 2020, báo cáo Ban kiểm soát – Tiếng Việt.

11.Báo cáo HĐQT, báo cáo KQKD năm 2019 kế hoạch năm 2020, báo cáo Ban kiểm soát –Tiếng Anh.

12.Các tờ trình của HĐQT & BKS trình ĐHCĐ năm 2020 – Tiếng Việt.

13.Các tờ trình của HĐQT & BKS trình ĐHCĐ năm 2020 – Tiếng Anh.

14.Sơ yếu lý lịch tham gia HĐQT – ông Nguyễn Hoàng Anh.

15.Sơ yếu lý lịch tham gia HĐQT – ông Nguyễn Thế Duy.

16.Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ VSC 2020.